Start O Fundacji Statut

Statut

przez PpiotrR

STATUT
FUNDACJI IM. ARKADIUSZA RYBICKIEGO

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Ewę Rybicką, Alicję Marię Tokarczyk, Mirosława Bogdana Rybickiego, Sławomira Piotra Rybickiego, Aleksandra Jana Halla, Grzegorza Andrzeja Grzelaka, Jacka Edwarda Taylora, Macieja Leszka Grzywaczewskiego i Lecha Mariana Jeziornego jest fundacją prowadzoną zgodnie z przepisami prawa polskiego i niniejszym Statutem.

Art. 2

 1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja podejmuje działania poza granicami kraju zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonych celach.

 

ROZDZIAŁ II – CELE I METODY DZIAŁANIA
Art. 3

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie upamiętniania, propagowania i kontynuowania inicjatyw podjętych przez Arkadiusza Rybickiego, w szczególności w dziedzinie kultury politycznej, wiedzy historycznej oraz kultury i sztuki.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  a) organizowanie wykładów, debat, działań w przestrzeni internetowej, szkoleń, konferencji, wystaw, warsztatów, happeningów;
  b) produkcję i dystrybucję filmów, tworzenie stron internetowych;
  c) wydawanie książek, czasopism i innych materiałów mających na celu krzewienie wiedzy o historii najnowszej, w szczególności o działalności Ruchu Młodej Polski oraz osób z nim związanych;
  d) tworzenie archiwum Ruchu Młodej Polski (zbieranie archiwaliów, notacje);
  e) prowadzenie działalności charytatywnej, w tym w szczególności na rzecz potrzebujących pomocy osób związanych z Ruchem Młodej Polski i ich rodzin,
  f) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  h) działania służące upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagające rozwój demokracji;
  i) pielęgnowanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
  j) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  k) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  l) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  m) promocję i organizację wolontariatu;
  n) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt a)-m).
 3. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną.
 4. Dążąc do realizacji celów statutowych i w rozmiarach służących ich urzeczywistnianiu Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
  a) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4
  b) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.6,
  c) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9,
  d) Działalność wydawnicza – 58,
  e) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59,
  f) Działalność usługowa w zakresie informacji – 63,
  g) Doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2,
  h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z,
  i) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73,
  j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,
  k) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – 82.1,
  l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
  m) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z,
  n) Pozaszkolne formy edukacji – 85.5,
  o) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 90,
  p) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą i rozrywką – 91.

 

ROZDZIAŁ III – WŁADZE FUNDACJI
Art. 4

Władze Fundacji stanowią:

 1. Zarząd,
 2. Rada

Art. 5

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią wspólną kadencję.
 2. Rada Fundacji powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Fundacji. Na wniosek Prezesa Rada Fundacji może określać funkcje w Zarządzie jego pozostałych członków.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. W takim przypadku Rada Fundacji uzupełnia skład Zarządu na okres do zakończenia bieżącej kadencji.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub odwołania. Po upływie kadencji Zarząd pełni nadal swoje obowiązki do czasu wyboru Zarządu nowej kadencji.

 

Art. 6

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  a) przygotowywanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) przygotowywanie regulaminu Zarządu i uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji oraz prowadzoną działalnością gospodarczą,
  d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  e) zatrudnianie pracowników i ustalanie warunków ich pracy i płacy,
  f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu albo wszyscy członkowie wyrazili pisemną zgodę na odbycie posiedzenia, mimo braku prawidłowego zawiadomienia.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe.

Art. 7

 1. Prezes Zarządu:
  a) zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy,
  b) kieruje pracami Zarządu pomiędzy posiedzeniami,
  c) sprawuje w stosunku do pracowników Fundacji funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Szczegółowy tryb pracy Zarządu i podział zadań pomiędzy jego członków może określać regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu.

 

Art. 8

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwóch członków Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego.

Art. 9

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do piętnastu członków. Spośród swoich członków Rada wybiera bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. W granicach określonych w ust. 2 Rada Fundacji może powoływać do swojego składu nowych członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Członkiem Rady nie może być też osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
 8. W razie powołania do Zarządu Fundacji członka Rady, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

 

Art. 10

Do zadań Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. ustalanie liczby członków Zarządu oraz ich powoływanie i odwoływanie,
 3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu oraz ich warunkach pracy i płacy,
 4. uchwalanie na wniosek Zarządu rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych,
 5. uchwalanie na wniosek Zarządu Regulaminu Zarządu,
 6. ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych,
 8. kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Fundacji,
 9. zmiana Statutu,
 10. przyznawanie nagród i odznak im. Arkadiusza Rybickiego dla osób szczególnie zasłużonych w działalności publicznej,
 11. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

Art. 11

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Rady, na dzień przypadający w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W razie niezwołania Rady Fundacji w terminie posiedzenie Rady zwołuje jej Wiceprzewodniczący.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady albo wszyscy członkowie wyrazili pisemną zgodę na odbycie posiedzenia, mimo braku prawidłowego zawiadomienia.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
 5. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Szczegółowy tryb pracy Rady i jej organów wewnętrznych Rada może określić w swoim Regulaminie.

 

Art. 12

 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
  c) delegowania swoich członków do wykonywania bieżących kontroli lub rewizji majątku w zakresie wskazanym w uchwale Rady.
 2. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie żądać udzielenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji i stanu jej majątku przez Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV – MAJĄTEK I FINANSE FUNDACJI
Art. 13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Art. 14

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
 5. dochodów z majątku Fundacji.

 

Art. 15

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Art. 16

Niedopuszczalne jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ V – ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI
Art. 17

 1. Zmiana Statutu Fundacji, połączenie Fundacji z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji wymagają uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, będzie jednak nieskuteczna w razie sprzeciwu któregokolwiek z Fundatorów wyrażonego na piśmie w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, a w przypadku, gdy Fundator nie był obecny przy jej podjęciu – w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o uchwale. Prawo do wyrażenia sprzeciwu nie przysługuje Fundatorowi, którego członkostwo w Radzie Fundacji wygasło na skutek rezygnacji lub skazania prawomocnym wyrokiem.

 

Art. 18

W razie podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji liczbę likwidatorów określa Rada Fundacji, która ich również powołuje i odwołuje. Do działania likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zarządu Fundacji.

Art. 19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia jakości obsługi. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij Akceptuj Czytaj więcej